Jaka jest obecna gospodarka Polski?

Grupa Banku Światowego pomaga Polsce wzmocnić swoje instytucje, aby mogły lepiej reagować na kluczowe wyzwania, w tym realizację ambitnych zobowiązań klimatycznych i środowiskowych oraz generowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Aby spróbować osiągnąć stabilność gospodarczą, rząd postkomunistyczny wprowadził podejście znane jako „terapia szokowa, która dążyła zarówno do kontrolowania inflacji, jak i przyspieszenia przejścia Polski do gospodarki rynkowej. W 1991 r. wstąpiła do Rady Europy, w 1995 roku została członkiem Światowej Organizacji Handlu, a w 1996 r.

przystąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska dzieli wspólny rynek i wiele zharmonizowanych reguł gospodarczych z UE, zachowując jednocześnie własną walutę i politykę pieniężną. Ponadto wydatki na infrastrukturę i inwestycje kapitałowe (przy wsparciu UE) przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski. Ostre niedobory siły roboczej będą prawdopodobnie oznaczać, że dostosowanie się na rynku pracy do osłabienia aktywności gospodarczej będzie wynikało raczej ze spowolnienia wzrostu płac niż wzrostu stopy bezrobocia, ponieważ firmy niechętnie zwalniają pracowników.

Amerykańscy eksporterzy i inwestorzy są przyciągani do Polski ze względu na dużą populację kraju, dobrze wykształconą i konkurencyjną siłę roboczą, silne perspektywy wzrostu gospodarczego oraz lokalizację zapewniającą szerszy dostęp do rynku Unii Europejskiej liczącego 447,7 mln obywateli. Dzisiaj, skutki uboczne wojny na Ukrainie wymagają zwinnego planowania gospodarczego i zarządzania, aby złagodzić wpływ kryzysu na wzrost i finanse publiczne, jednocześnie wspierając słabszych, w tym ukraińskich uchodźców. Bank Światowy będzie nadal współpracować z rządem, UE, agencjami ONZ i innymi partnerami nad wdrażaniem inicjatyw przewodnich, w ramach których postęp może przyspieszyć program rozwoju globalnych dóbr publicznych, takich jak integracja gospodarcza przymusowo wysiedlonych populacji, dekarbonizacja, sprawiedliwe przejście (z węgla), kompleksowe zarządzanie wodą, czyste powietrze i zrównoważone miasta. W miarę przejścia na własność prywatną i gospodarkę rynkową Polska coraz bardziej angażowała się w międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne.

Poprawił się bilans płatniczy Polski (częściowo w wyniku umorzenia długów), a kraj rozwinął jedną z wiodących gospodarek byłego bloku wschodniego, a także jedną z najszybciej rozwijających się w Europie. Polska przystąpiła do UE w 2004 r., a przyjęcie przez nią prawodawstwa UE doprowadziło do reform gospodarczych, które poprawiły otoczenie dla przedsiębiorstw i pobudziły wzrost gospodarczy.