Czym jest obecna gospodarka Polski?

Grupa Banku Światowego pomaga Polsce wzmocnić swoje instytucje, aby mogły lepiej reagować na kluczowe wyzwania, w tym sprostać ambitnym zobowiązaniom klimatycznym i środowiskowym oraz generować zrównoważony wzrost gospodarczy. W celu osiągnięcia stabilności gospodarczej rząd postkomunistyczny wdrożył podejście zwane „terapią szokową”, które miało zarówno kontrolować inflację, jak i przyspieszyć przejście Polski do gospodarki rynkowej. W 1991 roku wstąpiła do Rady Europy, w 1995 roku została członkiem Światowej Organizacji Handlu, a w 1996 roku wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska ma wspólny rynek i wiele zharmonizowanych reguł gospodarczych z UE przy zachowaniu własnej waluty i polityki pieniężnej.

Ponadto wydatki na infrastrukturę i inwestycje kapitałowe (przy wsparciu UE) przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski. Poważne niedobory siły roboczej mogą oznaczać, że dostosowanie się na rynku pracy do jakiegokolwiek osłabienia aktywności gospodarczej będzie wynikało bardziej ze spowolnienia wzrostu płac niż wzrostu stopy bezrobocia, ponieważ firmy niechętnie zwalniają pracowników. Amerykańscy eksporterzy i inwestorzy są przyciągani do Polski ze względu na dużą populację, dobrze wykształconą i konkurencyjną siłę roboczą, duże perspektywy wzrostu gospodarczego oraz lokalizację zapewniającą szerszy dostęp do 447,7 mln obywateli UE. Dzisiaj, skutki konfliktu na Ukrainie wymagają zwinnego planowania gospodarczego i zarządzania, aby złagodzić wpływ kryzysu na wzrost gospodarczy i finanse publiczne, przy jednoczesnym wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym ukraińskich uchodźców.

Bank Światowy będzie nadal współpracował z rządem, UE, agencjami ONZ i innymi partnerami w zakresie wdrażania inicjatyw przewodnich, w których postęp może przyspieszyć globalne dostarczanie dóbr publicznych, takich jak integracja gospodarcza przymusowo wysiedlonych populacji, dekarbonizacja, sprawiedliwe przejście (z węgla), kompleksowe zarządzanie wodą, czyste powietrze i zrównoważone miasta. Gdy przeszła na własność prywatną i gospodarkę rynkową, Polska coraz bardziej angażuje się w międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne. Poprawił się bilans płatniczy Polski (częściowo z powodu umorzenia długów), a kraj rozwinął jedną z wiodących gospodarek wśród krajów byłego bloku wschodniego, a także jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Polska przystąpiła do UE w 2004 r., a przyjęcie przez nią prawodawstwa UE doprowadziło do reform gospodarczych, które poprawiły otoczenie biznesu i pobudziły wzrost gospodarczy.