Polska jest krajem rozwiniętym czy rozwijającym się?

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Polska jest krajem rozwijającym się ze względu na niższe wyniki gospodarcze. Z indeksem rozwoju społecznego (HDI) na poziomie 0,876, Polska zalicza się do wysoko rozwiniętych gospodarek z definicji ONZ. Podczas niedawnej konferencji ministerialnej „Środowisko dla Europy”, w Sofii 1995, Polska zadeklarowała gotowość ścisłej współpracy z Europejską Agencją Środowiska. Obecnie współpraca ta jest rozwijana, aby służyć zrównoważonemu rozwojowi regionu europejskiego, a także rozwiązywaniu globalnych problemów.

Polska podejmuje działania mające na celu stworzenie potencjału działań na rzecz zrównoważonego rozwoju krajów Europy Wschodniej. Przez ponad tysiąc lat swojej historii Polska (i reszta Europy Środkowo-Wschodniej) była odwiecznym nieudacznikiem gospodarczym, utknęła na odległych peryferiach europejskiej gospodarki. Program WHO Szkoły Promujące Zdrowie obejmował 14 szkół w Polsce i kilkaset szkół stowarzyszonych. Dokument uznał, że zasady zrównoważonego rozwoju powinny być podstawą polityki państwa.

W 1995 roku ludność Polski liczyła 38,62 mln mieszkańców, z 61,9% mieszkało w miastach, a 38,1% zamieszkiwało na obszarach wiejskich. Polska we współpracy z organizacjami międzynarodowymi podjęła działania na rzecz transferu technologii środowiskowych do krajów Europy Środkowej. Polska zawarła również dwustronne umowy o ochronie środowiska z większością krajów europejskich oraz z USA i Kanadą. Podstawowym celem programu jest zapewnienie widocznej poprawy stanu środowiska oraz stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach programu PHARE przygotowywany jest program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Polski. Polska podpisała w Rio de Janeiro Ramową Konwencję o Zmianach Klimatu i Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Jednak skąpe działania na rzecz tworzenia programów zrównoważonego rozwoju dla społeczności w Polsce inicjowane są wyłącznie przez władze lokalne wspierane przez polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe. Skuteczność kontroli przesyłek odpadów transportowanych na terenie Polski jest uważana za bardzo wysoką.

Zasady te leżą również u podstaw Koncepcji planowania fizycznego w kraju, obecnie rozważanego przez Rząd Polski. Ponadto, dzięki stymulującym debatom na ostatnich sesjach CDPW, Polska stała się stroną wszystkich innych konwencji międzynarodowych, zwłaszcza regionalnych, w szerokim międzysektorowym obszarze zrównoważonego rozwoju.